SONDEVELA, S.L. (d’ara endavant, SONDEVELA) té com a objectiu respectar la privadesa dels seus usuaris i protegir les dades de caràcter personal que aquests puguin facilitar a SONDEVELA.

En atenció al que estableix la normativa en matèria de protecció de dades, i en concret al que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD ) i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (d’ara endavant, RGPD), aquesta tasca de recopilació de les dades es regirà a partir dels termes descrits a continuació:

S’informa a l’usuari que en aquest document trobaran tota la informació relativa al tractament de dades personals que SONDEVELA realitza sobre les dades dels seus clients i usuaris. Per això, i com a mostra del seu compromís amb les polítiques de protecció de dades, SONDEVELA publica de manera permanent la informació relativa a la nostra política de privadesa a la present pàgina web.

Qui és el responsable del tractament?

Responsable del tractament SONDEVELA, S.L.
N.I.F B-67.157.347
Direcció Barcelona (08017 – Barcelona)
Adreça de correu electrònic lopd@sondevela.com
Pàgina web www.sondevela.com

 

Quines dades de caràcter personal es tractaran?
Depenent de com interactuï l’usuari amb SONDEVELA o mitjançant aquesta pàgina web, SONDEVELA tractarà dades de caràcter personal, que, en general, seran el següent:

 • Dades identificatives (entre les quals destaquen, nom, cognoms, idioma, dades de contacte, etc.).
 • Informació econòmica i transaccional (per exemple, dades de pagament o de targeta, informació sobre compres, comandes, devolucions, etc.).
 • Dades de connexió, geolocalització i navegació (en cas d’interactuar amb nosaltres des del mòbil, per exemple).
 • Dades de salut, necessàries per a la correcta prestació del servei de restauració.

SONDEVELA avisa a l’usuari que alguna de les dades de caràcter personal pot resultar de comunicació obligatòria a fi de donar accés a alguna de les funcionalitats o serveis de la present pàgina web o perquè sigui imprescindible per prestar el servei o producte contractat, donar accés a una funcionalitat concreta o gestionar el motiu del seu contacte, així com donar-li tràmit a nivell administratiu.

L’usuari serà l’únic responsable d’assegurar la veracitat de les dades de caràcter personal facilitades. En cas que SONDEVELA detecti que les dades facilitades són falses, podrà excloure l’usuari o el client de la prestació de serveis, sens perjudici de les altres accions que legalment siguin procedents.

Amb quina finalitat, base legal i termini de conservació es tractaran les dades de caràcter personal de lusuari o client?
Segons interactuï l’usuari o client amb SONDEVELA, les dades de caràcter personal seran tractades segons les condicions següents:

RELACIÓ CONTRACTUAL ENTRE CLIENT O USUARI I SONDEVELA
EPÍGRAF INFORMACIÓ
FINALITAT
 • Gestió, execució, desenvolupament, extinció, desistiment o devolucions dels productes contractats a través de la present pàgina web.
 • Donar tràmit administratiu a les gestions de facturació dels productes contractats.
 • Activar els mecanismes de prevenció de potencials fraus durant el procés de compra dels productes oferts a través de la present pàgina web.
BASE LEGAL El tractament de les dades de caràcter personal és necessari per a l’execució del contracte amb SONDEVELA.

 

Si les dades facilitades per l’usuari són dades de contacte d’empresaris individuals i de professionals liberals, la base legal del tractament és l’execució dels termes i les condicions que regulen l’ús de la present plataforma i subsidiàriament l’interès legítim, en relació amb allò establert a l’article 19 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

SONDEVELA té interès legítim per activar els mecanismes de prevenció de potencials fraus durant el procés de compra.

TERMINI DE CONSERVACIÓ Es conservaran les dades de caràcter personal durant el temps necessari per gestionar la relació amb lusuari, així com per gestionar possibles devolucions, queixes o reclamacions dels productes adquirits.
DESTINATARIS
 • Entitats de detecció i prevenció de frau
 • Proveïdors de serveis tecnològics
 • Proveïdors de serveis relacionats amb atenció al client
 • Proveïdors de serveis relacionats amb l’administració de SONDEVELA
 • Administracions Públiques quan així ho exigeixi la normativa vigent.

 

ATENCIÓ AL CLIENT
EPÍGRAF INFORMACIÓ
FINALITAT Gestió de les dades personals per a latenció de consultes, sol·licituds o peticions de lusuari o client.
BASE LEGAL Si l’usuari contacti a través de qualsevol formulari habilitat a través d’aquesta pàgina web oa través de qualsevol altre mitjà de contacte publicitat a la present website, la base legal del tractament és el consentiment de l’usuari.

 

SONDEVELA té un interès legítim per atendre les sol·licituds, consultes o dubtes que plantegi l’usuari, ja sigui a través del present website oa través de qualsevol mitjà de contacte existent amb l’empresa, incloses les xarxes socials en què SONDEVELA estigui present.

Si el contacte de l’usuari amb SONDEVELA es realitza en virtut de l’exercici dels drets emparats per alguna disposició legal, incloses les reclamacions o les consultes relacionades amb els serveis o productes de SONDEVELA, la base legal que regeix per a aquest tractament és el compliment d’obligacions legals .

TERMINI DE CONSERVACIÓ Les dades personals tractades per a aquesta finalitat es conservaran fins que l’usuari decideixi retiri el consentiment prestat per al tractament.
DESTINATARIS
 • Proveïdors de serveis tecnològics
 • Proveïdors de serveis relacionats amb atenció al client
 • Proveïdors de serveis relacionats amb l’administració de SONDEVELA
 • Administracions Públiques quan així ho exigeixi la normativa vigent.

 

MARKETING
EPÍGRAF INFORMACIÓ
FINALITAT Enviament de comunicacions comercials o d’alguna promoció que tingui vigent SONDEVELA, incloses Newsletters. Comunicació a través de xarxes socials. SONDEVELA és present a les xarxes socials següents: Twitter, Facebook i Instagram
BASE LEGAL La base legal per al tractament de dades de personals amb finalitats de màrqueting és el consentiment de lusuari.

 

Quan entre el client i SONDEVELA hi hagi una relació contractual prèvia, podrà enviar comunicacions comercials referents a productes o serveis de la seva pròpia empresa que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client, sent la base legal per al tractament dels casos esmentats , el interès legítim, sobre la base del que estableix l’article 21.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

TERMINI DE CONSERVACIÓ Les dades de personal tractats per a aquesta finalitat seran conservades fins que l’usuari decideixi retirar el consentiment.
DESTINATARIS
 • Proveïdors de serveis tecnològics
 • Proveïdors de serveis relacionats amb atenció al client
 • Proveïdors de serveis relacionats amb l’administració de SONDEVELA
 • Proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat

 

ENQUESTES DE QUALITAT
EPÍGRAF INFORMACIÓ
FINALITAT Contacte amb el client o usuari per a la realització d’enquestes de qualitat sobre els productes contractats, la satisfacció de l’usuari amb aquest website, la qualitat de l’atenció al client o sobre els productes contractats.
BASE LEGAL SONDEVELA disposa d’un interès legítim per fer enquestes de qualitat.
TERMINI DE CONSERVACIÓ Les dades de personal tractats per a aquesta finalitat seran conservades fins que l’usuari decideixi retirar el consentiment.
DESTINATARIS
 • Proveïdors de serveis tecnològics
 • Proveïdors de serveis relacionats amb atenció al client
 • Proveïdors de serveis relacionats amb l’administració de SONDEVELA

Proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat

 

SERVEIS DE RESTAURACIÓ
EPÍGRAF INFORMACIÓ
FINALITAT Es tractaran dades de salut per tal d’assegurar la prestació correcta de serveis de restauració. S’habilita a l’usuari la possibilitat de comunicar si pateix alguna al·lèrgia alimentària, per tal que SONDEVELA disposi dels mitjans necessaris per atendre la prestació del servei sense incidències.
BASE LEGAL Les dades de salut únicament seran tractades si l’usuari ens en facilita el consentiment. En aquest cas, el consentiment es mostrarà a través de les formes previstes a la present website.
TERMINI DE CONSERVACIÓ Es conservaran les dades de caràcter personal durant el temps necessari per gestionar la relació amb lusuari, així com per gestionar possibles devolucions, queixes o reclamacions dels productes adquirits.
DESTINATARIS No hi ha cap cessió prevista.

 

SONDEVELA informa als usuaris o clients que les dades personals seran conservades per tal d’atendre tantes responsabilitats civils, mercantils, administratives, penals o fiscals, puguin ser aplicables, sempre atenent la normativa vigent en cada moment. Un cop transcorreguts aquests terminis, les dades de caràcter personal seran suprimides.

SONDEVELA informa que algunes de les funcions necessàries per a la prestació dels serveis a l’usuari o al client es realitza a través d’encarregats de tractament situats fora de la UE i que, en tot cas, garanteixen un nivell adequat de protecció de les dades personals.

Els menors d’edat poden facilitar dades personals?
Els usuaris menors de 13 anys només podran utilitzar els serveis disponibles a la present pàgina web si compta amb la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, que seran els únics responsables dels actes realitzats a través d’aquesta pàgina web pels menors a càrrec seu, incloent-hi l’emplenament dels formularis amb les dades personals d’aquests menors i el marcatge, si escau, de les caselles que els acompanyen.

Com que SONDEVELA no pot controlar si els usuaris són menors d’edat o no, hauran de ser els pares, tutors o representants legals els qui vetllen perquè s’habilitin els mecanismes necessaris per evitar que els menors accedeixin a aquesta pàgina web i/o facilitin dades de caràcter personal sense la seva supervisió, no admetent SONDEVELA cap responsabilitat sobre això.

Quins drets tenen usuaris o clients?
Els usuaris que hagin facilitat dades de caràcter personal perquè SONDEVELA els tracti disposen dels drets següents:

DRET D’ACCÉS L’usuari té dret a obtenir confirmació de SONDEVELA de si s’estan tractant o no dades de caràcter personal que li concerneixen, així com a accedir a les dades personals que SONDEVELA disposi.
DRET DE RECTIFICACIÓ L’usuari té dret a sol·licitar que SONDEVELA rectifiqui les dades inexactes que li concerneixen. També tindrà dret que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.
DRET DE SUPRESSIÓ L’usuari tindrà dret que SONDEVELA suprimeixi les dades personals que li concerneixen, sempre tenint en compte els requisits establerts a la legislació vigent.
DRET DE LIMITACIÓ L’usuari tindrà dret a sol·licitar a SONDEVELA la limitació del tractament de les dades personals, sempre tenint en compte els requisits establerts a la legislació vigent.
DRET D’OPOSICIÓ L’usuari té dret a oposar-se al fet que SONDEVELA tracti les dades personals que li concerneixen quan aquestes siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim. En aquest cas, SONDEVELA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
DRET A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ L’usuari té dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que es vulneren els drets anteriorment exposats en aquesta política de privadesa o si considera que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

L’usuari podrà exercir els drets descrits anteriorment dirigint una comunicació per escrit a l’adreça: Carrer Jaume Piquet, 34, de la localitat de Barcelona (C.P. 08017 – Barcelona); o bé a través de correu electrònic lopd@sondevela.com incloent en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o altre document identificatiu similar i assumpte “PROTECCIÓ DE DADES – SONDEVELA”.

L’usuari o client podrà exercir els drets recollits anteriorment sense cap cost, llevat del que disposa l’article 15.3 del RGPD. L’usuari o client tindrà dret a rebre una resposta en els terminis establerts per la legislació vigent en matèria de protecció de dades, podent triar entre les opcions següents:

 • Dirigint una comunicació per escrit a la direcció: Carrer Jaume Piquet, 34, de la localitat de Barcelona (C.P. 08017 – Barcelona).
 • A través de correu electrònic lopd@sondevela.com, sota l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES – SONDEVELA”

En tots dos casos caldrà adjuntar una fotocòpia del DNI o un altre document identificatiu similar.

Quina seguretat s’aplica a les dades personals?
SONDEVELA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua de dades, així com el tractament o l’accés no autoritzat de tercers, a fi de garantir la seguretat i la integritat de les dades personals facilitades.

Canvis en la política de privacitat
SONDEVELA es reserva el dret en exclusiva d’actualitzar aquesta Política de Privadesa en base a les necessitats pròpies de la pàgina web, així com per adaptar-la als possibles canvis legislatius en matèria de protecció de dades.

En cas de realitzar-se la modificació indicada al paràgraf anterior, SONDEVELA informarà a l’usuari dels canvis en qüestió si són significatius per a la seva privadesa, de manera que es pugui revisar els canvis introduïts, a fi de valorar l’oposició als tractaments de dades de caràcter personal o donar-se de baixa en algun servei o funcionalitat. En qualsevol cas, si es requereix el consentiment per al tractament de dades de caràcter personal per a finalitats diferents previstes a la present política de privadesa, se sol·licitarà el consentiment de l’usuari segons les previsions de la normativa relativa a protecció de dades vigent en cada moment.

Última modificació: 8 de març de 2019