Condicions generals de contractació

En aquest document s’estableixen les condicions generals de contractació per les quals es regeix l’ús d’aquesta pàgina web (www.sondevela.com) i la contractació de serveis, qualsevol que sigui el mitjà digital, suport o dispositiu a través del que es pugui accedir, entre SONDEVELA, SL (d’ara endavant, SONDEVELA) i els seus clients. De la mateixa manera, s’informa els usuaris que mitjançant els Annexos II i III del present document es regulen les condicions particulars del contracte d’arrendament o xàrter nàutic, segons el servei contractat.

Es prega a l’usuari que llegeixi atentament les presents condicions generals de contractació, la política de privadesa i la política de cookies abans d’usar aquesta pàgina web.

S’informa als usuaris que SONDEVELA es reserva el dret a modificar, sense avís previ, les presents condicions generals de contractació, respectant en tot cas les condicions generals vigents en el moment de realització de la contractació o compra realitzada per l’usuari.

L’usuari, amb l’acceptació dels termes i condicions, declara conèixer i acceptar els tràmits exposats aquí com a necessaris per procedir a la compra.

Dades identificatives del responsable del tractament

Societat SONDEVELA, S.L. (en endevant, SONDEVELA)
N.I.F B-67.157.347
Direcció Barcelona (08017 – Barcelona)
Adreça de correu electrònic lopd@sondevela.com
Pàgina web www.sondevela.com

 

Abans de comprar

Els usuaris que naveguin a través de la present pàgina web podran visualitzar, classificats per categories i subcategories, la totalitat de serveis oferts per a adquirir-los.

Fent clic a cadascun d’ells, l’usuari accedirà a una fitxa completa dels serveis, en què es podrà veure’n una descripció, la disponibilitat i el preu. De la mateixa manera, s’informa als usuaris que les dades informatives proporcionades a la descripció dels serveis es realitzen en base a les dades proporcionades pels seus proveïdors.

Els preus dels serveis indicats a la pàgina web són mostrats en euros i inclouen el I.V.A. aplicable i/o qualsevol altre impost que siguin aplicables. Aquests preus seran en tot moment els vigents, exceptuant-se els possibles errors tipogràfics manifestos.

 

Com fer una compra

Per fer una comanda, l’usuari haurà de seguir el procediment de compra en línia i seguir les indicacions mostrades en tot moment a la pantalla. Per a qualsevol dubte, l’usuari podrà consultar aquestes condicions generals de contractació.

Per a la confirmació de la comanda cal informar d’una sèrie de dades per assegurar la identitat de la persona (física o jurídica) que contracti els serveis de SONDEVELA. Sense aquestes dades, SONDEVELA no podrà prestar els serveis contractats a través de la pàgina web.

Per procedir amb l’adquisició o contractació de serveis, l’usuari haurà de fer clic a “Reservar” al botó corresponent. A mesura que l’usuari vagi seleccionant allò que vulgui, podrà previsualitzar al “detall de la comanda” quin és el servei pendent de pagament.

Si l’usuari vol veure amb més detall la seva comanda, podrà fer clic a la secció “detall de la comanda” i serà dirigit a una altra pantalla on es mostrarà un resum del servei seleccionat. Un cop allà, podreu triar entre seguir comprant o confirmar la vostra comanda.

Si l’usuari compta amb algun val o promoció de descompte que SONDEVELA tingui vigent, podrà validar-ho a la casella corresponent. El descompte es podrà visualitzar en el desglossament del preu del servei seleccionat.

Per finalitzar la compra de seleccionada per l’usuari, cal fer clic al botó “Confirmar comanda” que trobareu a la part inferior al desglossament de la vostra compra. Posteriorment, caldrà completar la informació segons fos sol·licitada, a més de seleccionar, si escau, l’adreça de lliurament i facturació, mode d’enviament, així com assenyalar el mètode de pagament que vulgui utilitzar.

 

Sistema de pagament

El pagament dels serveis contractats es podrà fer a través de targeta de crèdit o de dèbit i amb PayPal. L’usuari podrà triar el mètode de pagament al final de la compra, i ambdós pagaments estaran subjectes a les condicions següents:

El pagament a través de targeta de crèdit o dèbit es farà mitjançant una passarel·la de pagaments gestionada per una entitat bancària amb un servidor segur certificat. Les dades bancàries introduïdes són xifrades i transmeses de forma segura als serveis de l’entitat bancària. Posteriorment, són verificats amb el banc per evitar possibles fraus i abusos.

S’informa a l’usuari que SONDEVELA no disposa de les dades bancàries ni sobre la targeta de crèdit o dèbit emprada per l’usuari per fer la compra.

En cas que l’import de la compra es carregui fraudulentament o indegudament utilitzant el número de targeta de pagament, donarà dret al comprador a exigir la immediata anul·lació del càrrec. No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel comprador titular de la targeta i l’exigència devolució no fos conseqüència d’haver exercit el dret de desistiment o de resolució, aquell quedarà obligat davant de l’empresari al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com conseqüència d’aquesta anul·lació.

Un cop finalitzada la comanda, SONDEVELA enviarà sempre un correu electrònic a l’usuari confirmant-ne la realització.

 

Política de cancel·lacions i devolucions

SONDEVELA ofereix a l’usuari la possibilitat de desistir del servei contractat fins als 30 dies naturals previs a l’execució del servei sense cap cost.

L’usuari o client podrà exercir el seu dret a desistiment enviant una declaració inequívoca a SONDEVELA, a través de correu electrònic lopd@sondevela.com, sota l’assumpte “CANCEL·LACIÓ – SONDEVELA”

Cal adjuntar una fotocòpia del DNI o un altre document identificatiu similar que acrediti la identitat de l’usuari contractant.

Per fer aquesta comunicació, l’usuari podrà utilitzar el model de formulari de desistiment inclòs a l’annex I del present document. Així mateix, SONDEVELA té habilitada l’opció d’emplenar i enviar electrònicament el model de desistiment a través del nostre lloc web. Si finalment l’usuari decideix fer-ho a través del formulari electrònic, se us enviarà un correu electrònic de confirmació de recepció de la vostra sol·licitud.

En cas de desistiment per part seva, es tornarà al client tots els pagaments rebuts de vostè. La devolució de limport amb la mateixa forma de pagament que shagi utilitzat.

L’exercici del dret de desistiment extingeix les obligacions de les parts d’executar el contracte.

En qualsevol cas, aquesta clàusula serà complementada segons el que estableixen les condicions particulars establertes als Annexos II i III de les presents condicions. En cas de contradicció entre el que estableixen les condicions generals i particulars, prevaldrà el que estableixen les condicions particulars establertes als Annexos II i III.

 

Integritat i salvaguarda de les estipulacions del present document

Cadascuna de les estipulacions del present document seran interpretades separadament i independentment de les altres. En el cas que qualsevol de les clàusules resulti invàlida o no executable en virtut de qualsevol norma jurídica o fos declarada nul·la en virtut d’algun Jutjat, norma jurídica o autoritat administrativa, la nul·litat només afectarà aquesta clàusula i no la integritat i existència del contracte, conservant plena validesa la resta dels acords.

Cal destacar que les condicions establertes en aquest contracte es consideraran com a generals, i que, en cas de contradicció, es tindrà com a vàlid el que estableixen les condicions específiques pactades als annexos del present document.

 

Atenció al Client

SONDEVELA posa a disposició de l’usuari dues modalitats de contacte per aclarir les qüestions que puguin sorgir-li:

 • Telefònicament: De dilluns a diumenge de 8.00 h. a 20.00 h, Espanya. Telèfon de contacte per a trucades nacionals: (+34) 637.49.32.21. Telèfon per a trucades internacionals: (+34) 656.41.11.51.
 • A través del correu electrònic lopd@sondevela.com sota l’assumpte “ATENCIÓ AL CLIENT – SONDEVELA”

 

Legislació aplicable. Submissió a fur

Aquestes condicions es regeixen per la legislació espanyola, que s’aplicarà en allò no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució.

 

Última modificació: 8 de març de 2019

ANEXE I

FORMULARI DE DESESTIMIENT

 

 

En ______________ a _____ de ______________ de 20___

Att. Servei d’Atenció al client de SONDEVELA, S.L.

Carrer Jaume Piquet, 34

08017Barcelona (Barcelona)

lopd@sondevela.com

Per la present els comunico el meu desig de desistir del contracte de prestació de serveis que a continuació relaciono:

Nº referencia: ____________________________________

Data de contractació : _____________________________

Nom i Cognoms: _____________________________

D.N.I. ___________-__

E-mail: __________________@_______________

Telèfon de contacte: ____________________

 

Firma:

 

 

ANEXE II

CONTRACTE XÀRTER SONDEVELA

 

Per aquest contracte d’arrendament nàutic l’arrendador, en endavant SONDEVELA SL, posa a disposició exclusiva de l’arrendatari, a canvi d’un preu, una embarcació per un període de temps determinat i amb una finalitat exclusivament recreativa.

 

DESCRIPCIÓ DE L’EMBARCACIÓ:

 

NOM DEL VAIXELL: Serena Marca: Bali

 

Model: 4.1

Any construcció: 2018
Port de registre: Maó Bandera: ESP (Espanyola) Eslora: 12,35m

 

Manega: 7,00m

Relació entre zona de navegabilitat i núm. màxim de persones
Zona de navegabilitat il·limitada. 10 persones
Zona entre la costa i la línia paral·lela a 60 milles. 12 persones
Zona entre la costa i la línia paral·lela a 12 milles, aigües protegides, ports, rades, badies abrigades. 14 persones
Habitabilitat: 4 cabines dobles, matalàs extra, taula de menjador, 2 banys complets.

 

PROPIETARI: SONDEVELA, S.L.

DIRECCIÓ: carrer Jaume Piquet, 34 – 08017 – Barcelona (Barcelona), España.

 

DEFINICIÓ D’ARRENDATARI:

Arrendatari és tota persona major de divuit anys, i amb facultats per contractar i obligar-se, que accepta i queda obligat per aquestes condicions del servei i de contractació en generar un formulari de reserva.

Les parts, reconeixent-se mútuament capacitat legal suficient per contractar, acorden les següents,

CLÀUSULES

PRIMERA.- PREU DE L’ARRENDAMENT

El preu de l’arrendament inclou el següent: IVA, assegurança i neteja final.

Els honoraris del patró estaran inclosos dins el preu de l’arrendament.

El preu no inclou els consums de combustible, lubricants, estades a ports i marines diferents del port base i l’avituallament i despeses privades de l’arrendatari i els seus acompanyants.

La forma de pagament serà la descrita en les condicions generals de contractació i les mostrades a la pàgina web en el procés de contractació.

Juntament amb el preu de la reserva, l’arrendatari haurà de pagar les quantitats destinades a les despeses ordinàries del xàrter conegudes com a “Bestreta Per Avituallament”.

 • Per aquest concepte, al moment de l’embarcament se sol·licitarà la quantitat inicial del 20% del preu del xàrter.

La quantitat descrita serà administrada pel patró o capità durant el període del contracte, podent exigir bestretes addicionals si amb l’inicial no és suficient per cobrir les despeses incorregudes durant el xàrter.

 

SEGONA.- DOCUMENTACIÓ

L’arrendatari, abans de la data prevista per a l’inici de l’arrendament, podrà ser requerit per lliurar a SONDEVELA SL la documentació següent:

– DNI o passaport de l’arrendatari.

– Llista de passatgers, en què s’inclouran totes les persones que embarcaran amb l’arrendatari (sigui quina sigui la seva edat) amb les dades identificatives.

 

TERCERA.DANYS, DESPERFECTES I PÈRDUES PRODUÏTS DURANT L’ARRENDAMENT

Si durant el període d’arrendament es produeixen danys o desperfectes no imputables a la tripulació, a la climatologia, oa tercers fora d’aquest contracte, produïts per l’arrendatari i els passatgers, aquests han de pagar el valor del dany produït.

 

QUARTA.- GESTIÓ NÀUTICA I ITINERARI

L’arrendatari podrà proposar l’itinerari i donar instruccions a la tripulació, si bé sempre estarà condicionat que, segons el parer exclusiu del patró, resulti viable en funció de les condicions del mar i la predicció meteorològica, el temps de durada de l’excursió i no es vulneri la seguretat de l’embarcació, de les persones a bord i de la navegació i la protecció del medi marí.

Tant el patró com la tripulació amb què es dota l’embarcació tenen la titulació, els coneixements i l’experiència suficients atenent l’embarcació objecte del present contracte i la navegació a realitzar.

CINQUENA.- EMBARCAMENT I POSADA A DISPOSICIÓ

L’embarcament inicial i la posada a disposició de l’embarcació amb dotació i en perfectes condicions de navegabilitat es faran en la data, l’hora i el lloc acordats.

 

SISENA.- ÚS DE L’EMBARCACIÓ

Amb anterioritat a l’inici de l’activitat, la tripulació farà una explicació detallada dels usos i les activitats permeses a bord de l’embarcació. Així mateix, es farà exposició de les mesures de seguretat necessàries i de les normes que han de seguir els passatgers durant el període de l’activitat contractada.

Les cabines de l’embarcació tindran exclusivament ús nocturn, i no seran operatives en els lloguers diürns.

Per utilitzar el WC serà important seguir les instruccions indicades pel patró i/o tripulació.

 

SETENA.- RETARD EN LA POSADA A DISPOSICIÓ I INDEMNITZACIÓ EN CAS D’INTERRUPCIÓ EN L’ÚS DE L’EMBARCACIÓ

En cas que SONDEVELA SL es retardi en la posada a disposició de l’embarcació a favor de l’arrendatari, haurà de tornar a l’arrendatari la quantitat proporcional al retard ocasionat:

 • La quantitat a tornar serà la mateixa que el valor de les hores/dies perduts. L’import a tornar serà calculat únicament de l’import abonat a través de la pàgina web.

Si hi ha disponibilitat de dies/hores després de la finalització del xàrter, el client tindrà la possibilitat d’allargar-lo per recuperar el termini de durada que es va perdre prèviament.

Si el retard és superior a 48 hores, a més de la indemnització indicada o la reclamació de danys i perjudicis que pogués fer l’arrendatari, aquest podrà optar entre resoldre el contracte o ampliar-lo per l’equivalent al retard.

Si durant el període del xàrter l’embarcació queda inoperativa per causes imputables a SONDEVELA, l’arrendatari podrà reclamar, a més de la indemnització per danys i perjudicis causats, una rebaixa al preu pactat o la resolució del contracte.

 

VUITENA.- CANCEL·LACIÓ PER MAL TEMPS

En cas que la meteorologia impedeixi la sortida de port, una navegació adequada o que hi hagi riscos per als passatgers o l’embarcació, se li oferirà a l’arrendatari l’oportunitat de contractar unes dates i/o horaris noves.

Si aquest opta per no acceptar les propostes realitzades per l’arrendador, se’ls tornarà el 80% del preu total.

 

NOVENA.- ACTIVITATS AQUÀTIQUES

Les activitats aquàtiques seran realitzables sempre que, segons el parer exclusiu del patró, no es comprometi la seguretat dels passatgers, de la tripulació ni de l’embarcació.

DESENA.- AUTORITAT DEL PATRÓ. COMPORTAMENT DELS PASSATGERS I ARRENDATARI.

En tot moment l’arrendatari i els altres passatgers se subjectaran en el seu comportament a les mesures de seguretat i directrius sobre l’ús de l’embarcació i les instal·lacions que els traslladi el patró.

Així mateix, l’arrendatari i els altres passatgers s’obliguen a donar un ús correcte a l’embarcació ia les seves instal·lacions, respectant-ne les normes d’ús, així com la d’una pacífica convivència a bord.

Qualsevol comportament per part de l’arrendatari o dels altres passatgers que no s’adeqüi a la legalitat vigent o al que estableix aquesta clàusula donarà dret a l’arrendador a donar per finalitzat anticipadament el contracte, sense que correspongui a l’arrendatari la devolució de cap quantitat prèviament lliurada, i podent ser desembarcats tant l’arrendatari com la resta dels passatgers, al port o ancoratge més proper a judici del patró. En aquest darrer cas, els passatgers seran desembarcats juntament amb el seu equipatge.

Fumar, fins i tot les cigarretes o dispositius electrònics, només està permès a les zones exteriors. Si algun element del vaixell queda perjudicat per aquesta causa, l’arrendatari ha de pagar la reparació d’aquest element.

 

ONZENA.- RESPONSABILITAT DE L’ARRENDADOR I DEL PATRÓ.

Ni SONDEVELA, S.L., ni el patró seran responsables de la pèrdua, pèrdua o dany dels equipatges, estris o pertinences de l’arrendatari o dels altres passatgers.

Tampoc seran responsables dels danys corporals, seqüeles, malaltia o defunció que puguin patir l’arrendatari o qualsevol dels passatgers durant aquest contracte més enllà de les responsabilitats que legalment hagin d’assumir.

Tampoc seran responsables dels danys corporals, seqüels, malaltia o defunció que puguin patir l’arrendatari o qualsevol dels passatgers durant aquest contracte més enllà de les responsabilitats que legalment hagin d’assumir.

En cas que SONDEVELA fos demandada pels danys que l’arrendatari causés a tercers, aquella podrà repetir contra l’arrendatari per la quantitat condemnada a indemnitzar.

 

DOTZENA.- SEGUR

L’embarcació objecte d’aquest contracte es troba coberta amb les pòlisses d’assegurança que resulten obligatòriament legalment i reglamentària per a la prestació del servei contractat.

 

TRETZENA.- CANCEL·LACIÓ I DEVOLUCIONS

Sense perjudici del dret de desistiment com a usuari o client descrit a les condicions generals de contractació, SONDEVELA, S.L., podrà cancel·lar aquest contracte. Si la cancel·lació per part de SONDEVELA, SL és per causa diferent de la força major, els reemborsaments seran calculats de la manera següent:

– Cancel·lació 30 dies abans del període de lloguer: es tornarà la totalitat abonada a través de la pàgina web.

– Cancel·lació entre 15 i 30 dies abans del període de lloguer es tornarà la totalitat abonada més el 3% de la mateixa.

– Cancel·lació en els 14 dies abans del període de lloguer se’n tornarà la totalitat abonada més el 5%.

 

Així mateix, en cas de cancel·lació per part de l’arrendatari, llevat dels supòsits previstos pel dret de desistiment, les devolucions quedaran subjectes als determinants següents:

– Anul·lació abans dels 30 dies previs a la sortida: devolució del 100% de l’import total del xàrter.

– Anul·lació abans dels 15 dies previs a la sortida: devolució del 50% de l’import total del xàrter.

– Anul·lació entre els 2 i 14 dies previs a la sortida, ambdós inclusivament: devolució del 30% de l’import total del xàrter.

– La cancel·lació a 24h de la sortida no donarà dret a cap devolució.

En cas que l’arrendatari contracti el servei la prestació del qual estigui prevista dins del termini per a l’exercici del dret de desistiment de 14 dies i s’ha iniciat part de la prestació de serveis (compra de menjar, pagament de taxes, etc.), aquest podrà cancel·lar el contracte, però haurà d’abonar a SONDEVELA un import proporcional a la part ja prestada del servei en el moment que l’usuari o client hagi informat de l’exercici del dret de desistiment.

 

CATORZENA.- NOMBRE MÀXIM DE PASSATGERS

No podrà pujar a bord cap persona aliena a aquest contracte i que no figuri a la llista de passatgers i en cap cas el nombre total de passatgers podrà excedir de l’indicat al certificat de navegabilitat segons la zona de navegació.

Els animals de companyia estan prohibits a bord.

 

QUINZENA.- EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Aquest contracte s’extingeix per les causes següents:

 1. Per les causes generals dextinció dels contractes: transcurs del termini pactat i incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions contractuals.
 2. Per pèrdua o inhabilitació definitiva de l’embarcació per causes alienes a les parts i abans de l’inici de l’objecte del contracte.
 3. Per impediments sobrevinguts durant la prestació del servei contractat, ja siguin causes fortuïtes o de força major.
 4. Per la venda de l embarcació. En cas de no respectar les reserves contractades, SONDEVELA indemnitzarà l’arrendatari pels danys i perjudicis causats.

 

SETZENA.- CODI CIVIL i COMPETÈNCIA JUDICIAL

En tot el que no disposa aquest contracte cal atenir-se al que disposa la legislació espanyola aplicable al contracte d’arrendament nàutic.

Les parts acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre elles per raó del present contracte a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona, ​​renunciant expressament al fur propi.

 

ANNEX III

CONTRACTE DAY-CHÁRTER SONDEVELA

 

 

Per aquest contracte d’arrendament nàutic l’arrendador, en endavant SONDEVELA SL, posa a disposició exclusiva de l’arrendatari, a canvi d’un preu, una embarcació per un període de temps determinat i amb una finalitat exclusivament recreativa.

 

DESCRIPCIÓ DE L’EMBARCACIÓ:

 

NOM DEL VAIXELL: Serena Marca: Bali

 

Model: 4.1

Any construcció: 2018
Port de registre: Maó Bandera: ESP (Espanyola) Eslora: 12,35m

 

Manega: 7,00m

Relació entre zona de navegabilitat i núm. màxim de persones
Zona de navegabilitat il·limitada. 10 persones
Zona entre la costa i la línia paral·lela a 60 milles. 12 persones
Zona entre la costa i la línia paral·lela a 12 milles, aigües protegides, ports, rades, badies abrigades. 14 persones
Habitabilitat: 4 cabines dobles, matalàs extra, taula de menjador, 2 banys complets.

 

PROPIETARI: SONDEVELA, S.L.

DIRECCIÓ: carrer Jaume Piquet, 34 – 08017 – Barcelona (Barcelona), España.

 

DEFINICIÓ D’ARRENDATARI:

Arrendatari és tota persona major de divuit anys, i amb facultats per contractar i obligar-se, que accepta i queda obligat per aquestes condicions del servei i de contractació en generar un formulari de reserva.

 

Les parts, reconeixent-se mútuament capacitat legal suficient per contractar, acorden les següents,

 

 

CLÀUSULES

 

PRIMERA.- PREU DE L’ARRENDAMENT

 

El preu de l’arrendament serà el pactat lliurement entre les parts.

El preu sempre inclou l’IVA, l’assegurança i la neteja final.

Així mateix, les parts acordaran, de forma expressa i manifestant-ho per escrit en format paper o electrònic (email), qualsevol altra partida que hagi de formar part del preu final.

 

Els honoraris del patró estaran inclosos dins el preu de l’arrendament.

 

La forma de pagament serà la descrita en les condicions generals de contractació i les mostrades a la pàgina web en el procés de contractació.

 

 

SEGONA.- DOCUMENTACIÓ

 

L’arrendatari, abans de la data prevista per a l’inici de l’arrendament, podrà ser requerit per lliurar a SONDEVELA SL la documentació següent:

– DNI o passaport de l’arrendatari.

– Llista de passatgers, en què s’inclouran totes les persones que embarcaran amb l’arrendatari (sigui quina sigui la seva edat) amb les dades identificatives.

 

 

TERCERA.DANYS, DESPERFECTES I PÈRDUES PRODUÏTS DURANT L’ARRENDAMENT

 

Si durant el període d’arrendament es produeixen danys o desperfectes no imputables a la tripulació, a la climatologia, oa tercers fora d’aquest contracte, produïts per l’arrendatari i els passatgers, aquests han de pagar el valor del dany produït.

 

 

QUARTA.- GESTIÓ NÀUTICA I ITINERARI

 

L’arrendatari podrà proposar l’itinerari i donar instruccions a la tripulació, si bé sempre estarà condicionat que, segons el parer exclusiu del patró, resulti viable en funció de les condicions del mar i la predicció meteorològica, el temps de durada de l’excursió i no es vulneri la seguretat de l’embarcació, de les persones a bord i de la navegació i la protecció del medi marí.

 

Tant el patró com la tripulació amb què es dota l’embarcació tenen la titulació, els coneixements i l’experiència suficients atenent l’embarcació objecte del present contracte i la navegació a realitzar.

 

 

CINQUENA.- EMBARCAMENT I POSADA A DISPOSICIÓ

 

L’embarcament inicial i la posada a disposició de l’embarcació amb dotació i en perfectes condicions de navegabilitat es faran en la data, l’hora i el lloc acordats.

 

 

SISENA.- ÚS DE L’EMBARCACIÓ

 

Amb anterioritat a l’inici de l’activitat, la tripulació farà una explicació detallada dels usos i les activitats permeses a bord de l’embarcació. Així mateix, es farà exposició de les mesures de seguretat necessàries i de les normes que han de seguir els passatgers durant el període de l’activitat contractada.

 

Les cabines de l’embarcació tindran exclusivament ús nocturn, i no seran operatives en els lloguers diürns.

Per utilitzar el WC serà important seguir les instruccions indicades pel patró i/o tripulació.

 

 

SETENA.- RETARD EN LA POSADA A DISPOSICIÓ I INDEMNITZACIÓ EN CAS D’INTERRUPCIÓ EN L’ÚS DE L’EMBARCACIÓ

 

En cas que SONDEVELA SL es retardi en la posada a disposició de l’embarcació a favor de l’arrendatari, haurà de tornar a l’arrendatari la quantitat proporcional al retard ocasionat:

 

 • La quantitat a tornar serà la mateixa que el valor de les hores/dies perduts. L’import a tornar serà calculat únicament de l’import abonat a través de la pàgina web.

 

Si hi ha disponibilitat de dies/hores després de la finalització del xàrter, el client tindrà la possibilitat d’allargar-lo per recuperar el termini de durada que es va perdre prèviament.

 

Si el retard és superior a 48 hores, a més de la indemnització indicada o la reclamació de danys i perjudicis que pogués fer l’arrendatari, aquest podrà optar entre resoldre el contracte o ampliar-lo per l’equivalent al retard.

Si durant el període del xàrter l’embarcació queda inoperativa per causes imputables a SONDEVELA, l’arrendatari podrà reclamar, a més de la indemnització per danys i perjudicis causats, una rebaixa al preu pactat o la resolució del contracte.

 

VUITENA.- CANCEL·LACIÓ PER MAL TEMPS

 

En cas que la meteorologia impedeixi la sortida de port, una navegació adequada o que hi hagi riscos per als passatgers o l’embarcació, se li oferirà a l’arrendatari l’oportunitat de contractar unes dates i/o horaris noves.

Si éste opta por no aceptar las propuestas realizadas por el arrendador, se les devolverá el 100 por ciento del precio total.

 

 

NOVENA.- ACTIVITATS AQUÀTIQUES

 

Les activitats aquàtiques seran realitzables sempre que, segons el parer exclusiu del patró, no es comprometi la seguretat dels passatgers, de la tripulació ni de l’embarcació.

 

 

DESENA.- AUTORITAT DEL PATRÓ. COMPORTAMENT DELS PASSATGERS I ARRENDATARI.

 

En tot moment l’arrendatari i els altres passatgers se subjectaran en el seu comportament a les mesures de seguretat i directrius sobre l’ús de l’embarcació i les instal·lacions que els traslladi el patró.

 

Així mateix, l’arrendatari i els altres passatgers s’obliguen a donar un ús correcte a l’embarcació ia les seves instal·lacions, respectant-ne les normes d’ús, així com la d’una pacífica convivència a bord.

Qualsevol comportament per part de l’arrendatari o dels altres passatgers que no s’adeqüi a la legalitat vigent o al que estableix aquesta clàusula donarà dret a l’arrendador a donar per finalitzat anticipadament el contracte, sense que correspongui a l’arrendatari la devolució de cap quantitat prèviament lliurada, i podent ser desembarcats tant l’arrendatari com la resta dels passatgers, al port o ancoratge més proper a judici del patró. En aquest darrer cas, els passatgers seran desembarcats juntament amb el seu equipatge.

 

Fumar, fins i tot les cigarretes o dispositius electrònics, només està permès a les zones exteriors. Si algun element del vaixell queda perjudicat per aquesta causa, l’arrendatari ha de pagar la reparació d’aquest element.

 

 

ONZENA.- RESPONSABILITAT DE L’ARRENDADOR I DEL PATRÓ.

 

Ni SONDEVELA, S.L., ni el patró seran responsables de la pèrdua, pèrdua o dany dels equipatges, estris o pertinences de l’arrendatari o dels altres passatgers.

 

Tampoc seran responsables dels danys corporals, seqüeles, malaltia o defunció que puguin patir l’arrendatari o qualsevol dels passatgers durant aquest contracte més enllà de les responsabilitats que legalment hagin d’assumir.

 

Tampoc seran responsables dels danys corporals, seqüels, malaltia o defunció que puguin patir l’arrendatari o qualsevol dels passatgers durant aquest contracte més enllà de les responsabilitats que legalment hagin d’assumir.

 

En cas que SONDEVELA fos demandada pels danys que l’arrendatari causés a tercers, aquella podrà repetir contra l’arrendatari per la quantitat condemnada a indemnitzar.

 

 

DOTZENA.- SEGUR

 

L’embarcació objecte d’aquest contracte es troba coberta amb les pòlisses d’assegurança que resulten obligatòriament legalment i reglamentària per a la prestació del servei contractat.

 

 

TRETZENA.- CANCEL·LACIÓ I DEVOLUCIONS

 

Sense perjudici del dret de desistiment com a usuari o client descrit a les condicions generals de contractació, SONDEVELA, S.L., podrà cancel·lar aquest contracte. Si la cancel·lació per part de SONDEVELA, SL és per causa diferent de la força major, els reemborsaments seran calculats de la manera següent:

– Cancel·lació 30 dies abans del període de lloguer: es tornarà la totalitat abonada a través de la pàgina web.

– Cancel·lació entre 15 i 30 dies abans del període de lloguer es tornarà la totalitat abonada més el 3% de la mateixa.

– Cancel·lació en els 14 dies abans del període de lloguer se’n tornarà la totalitat abonada més el 5%.

 

Així mateix, en cas de cancel·lació per part de l’arrendatari, llevat dels supòsits previstos pel dret de desistiment, les devolucions quedaran subjectes als determinants següents:

 

– Anul·lació abans dels 30 dies previs a la sortida: devolució del 100% de l’import total del xàrter.

– Anul·lació abans dels 15 dies previs a la sortida: devolució del 50% de l’import total del xàrter.

– Anul·lació entre els 2 i 14 dies previs a la sortida, ambdós inclusivament: devolució del 30% de l’import total del xàrter.

– La cancel·lació a 24h de la sortida no donarà dret a cap devolució.

En cas que l’arrendatari contracti el servei la prestació del qual estigui prevista dins del termini per a l’exercici del dret de desistiment de 14 dies i s’ha iniciat part de la prestació de serveis (compra de menjar, pagament de taxes, etc.), aquest podrà cancel·lar el contracte, però haurà d’abonar a SONDEVELA un import proporcional a la part ja prestada del servei en el moment que l’usuari o client hagi informat de l’exercici del dret de desistiment.

 

 

CATORZENA.- NOMBRE MÀXIM DE PASSATGERS

 

No podrà pujar a bord cap persona aliena a aquest contracte i que no figuri a la llista de passatgers i en cap cas el nombre total de passatgers podrà excedir de l’indicat al certificat de navegabilitat segons la zona de navegació.

 

Els animals de companyia estan prohibits a bord.

 

 

QUINZENA.- EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

 

Aquest contracte s’extingeix per les causes següents:

 1. Per les causes generals dextinció dels contractes: transcurs del termini pactat i incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions contractuals.
 1. Per pèrdua o inhabilitació definitiva de l’embarcació per causes alienes a les parts i abans de l’inici de l’objecte del contracte.
 2. Per impediments sobrevinguts durant la prestació del servei contractat, ja siguin causes fortuïtes o de força major.
 3. Per la venda de l embarcació. En cas de no respectar les reserves contractades, SONDEVELA indemnitzarà l’arrendatari pels danys i perjudicis causats.

 

 

SETZENA.- CODI CIVIL i COMPETÈNCIA JUDICIAL

 

En tot el que no disposa aquest contracte cal atenir-se al que disposa la legislació espanyola aplicable al contracte d’arrendament nàutic.

 

Les parts acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre elles per raó del present contracte a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona, ​​renunciant expressament al fur propi.

Valóranos