En virtut del que estipulen l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa a l’usuari que el domini www.sondevela.com pertany, com a titular a:

Societat SONDEVELA, S.L. (en endevant, SONDEVELA)
N.I.F B-67.157.347
Direcció Barcelona (08017 – Barcelona)
Adreça de correu electrònic lopd@sondevela.com
Pàgina web www.sondevela.com
Registre mercantil Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​amb número de Tom 46306, Foli 13, Full núm. B515960, Inscripció 1a.
Autorització Administrativa Certificat de navegabilitat per a embarcacions d’esbarjo d’eslora menor o igual de 24 metres.
Títol professional Títol Nàutic: Certificat de suficiència d’Adrià Pessarrodona expedit pel Ministeri de Foment d’Espanya.
Títol professional Títol Nàutic: Certificat de suficiència de Clàudia Pessarrodona expedit pel Ministeri de Foment d’Espanya.
Títol professional Patró d’Altura de la Marina Mercant de Jordi del Pou expedit pel Ministeri de Foment d’Espanya.

 

CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB
Les condicions recollides al present document seran les que regeixin, en tot moment, l’ús d’aquesta website. Per això, es recomana la lectura d’aquestes condicions ja que s’hi regiran els drets i les obligacions de l’usuari o client i SONDEVELA.

A través del mer accés a la present pàgina web, se’l considerarà com a “usuari” de la mateixa, i amb això, accepta expressament, de forma automàtica i voluntària, les estipulacions recollides en aquest document. En cas que l’usuari no vulgui acceptar-les, es recomana no continuar navegant a través d’aquest web.

SONDEVELA té la potestat per canviar, de manera exclusiva i en qualsevol moment, les presents condicions, a fi d’introduir tantes modificacions siguin oportunes per adaptar aquesta redacció als canvis legislatius que li puguin afectar, així com per tantes decisions empresarials siguin oportunes, comprometent-se a publicar i informar les variacions que poguessin afectar els usuaris o clients. Aquestes modificacions s’entenen acceptades quan l’usuari segueixi navegant a través d’aquest lloc web.

SONDEVELA es reserva el dret a modificar el present lloc web de manera unilateral, sense avís previ i en qualsevol moment, el disseny i/o la seva estructura, així com realitzar les tasques de reparació, actualització o incorporar tantes millores siguin necessàries. S’avisa a l’usuari que l’accés a aquesta pàgina web es podrà veure afectat mentre es fan les tasques descrites en aquest paràgraf.

En cas que les modificacions o actualitzacions descrites al paràgraf anterior afegís nous continguts, funcionalitats o serveis, aquests quedaran subjectes, igualment a les condicions descrites en les presents condicions. Si fruit d’aquestes novetats s’incloguessin unes Condicions Particulars o Especials, prevaldran sobre les Generals, per la qual cosa, en cas de discordança entre les Condicions Generals i les Particulars, prevaldran aquestes darreres.

Quines obligacions i responsabilitats tenen els usuaris?
Mentre l’usuari navegui a través de la present pàgina web, es compromet a respectar, en tot moment, la legislació vigent, així com a actuar de bona fe, respectant els usos comunament acceptats ia respectar l’ordre públic, quedant-ne prohibit la utilització amb finalitats il·lícits, enganyosos, malintencionats o lesius per a SONDEVELA o tercers.

De la mateixa manera, l’usuari es compromet a no realitzar conductes perjudicials a la imatge, interessos i/o drets de SONDEVELA i/o tercers o danyi, inutilitzi o sobrecarregui la website. Així mateix, caldrà abstenir-se d’accedir, utilitzar i/o manipular les dades de SONDEVELA.

Com que SONDEVELA no pot controlar si els usuaris faciliten informació veraç, aquests seran els únics responsables dels danys i perjudicis que pogués causar en cas que aquesta informació sigui inexacta o falsa, tant davant de SONDEVELA com davant de tercers.

SONDEVELA adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus. No obstant això, cal tenir en compte que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics no són completament fiables, per la qual cosa SONDEVELA no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que poguessin incidir en els sistemes informàtics, documents i/o fitxers de l’usuari . Preguem als usuaris que s’abstinguin d’introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o sistemes físics o lògics que puguin provocar danys a SONDEVELA o tercers.

SONDEVELA posa en coneixement de l’usuari que es reserva el dret a emprendre les accions legals necessàries en defensa dels seus interessos o, fins i tot, a suspendre de manera temporal, i sense avís previ, l’accessibilitat a la present pàgina web.

Propietat Intel·lectual i Industrial.
Els continguts publicats a la present pàgina web, inclosos les fotografies, vídeos, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, programari, noms comercials, marques o qualsevol altre signe o signe distintiu que pugui ser susceptible de comercialització o estigui protegit per la legislació en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial mostrats a la pàgina web són propietat de SONDEVELA, o compta amb l’autorització de tercers titulars d’aquests drets que permeten la seva inclusió a la pàgina web oa qualsevol xarxa social on SONDEVELA estigui present, excepte a aquells casos en què hi hagi una indicació expressa en contra, i estan protegits, entre d’altres, per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Queda prohibida la reproducció de la present pàgina web, així com els seus continguts o un altre element protegit per la legislació en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, excepte autorització expressa i per escrit de SONDEVELA. SONDEVELA atendrà aquestes peticions a l’adreça de correu electrònic lopd@sondevela.com.

Quina és la política en matèria denllaços?
L’usuari podrà crear enllaços a la pàgina web per a ús privat. En qualsevol cas, aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web un enllaç que dirigeixi a aquesta pàgina web, haurà de complir amb la legislació vigent, no podent albergar continguts, propis o de tercers que siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, vagin contra l’ordre públic, moral o la llei, resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat que realitza SONDEVELA.

SONDEVELA no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a la website. Per aquest motiu, no es fa responsable de qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

SONDEVELA ostenta tots els drets sobre els signes distintius propis. SONDEVELA prohibeix, expressament, la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquests signes sense la deguda autorització per escrit de SONDEVELA.

Quina responsabilitat té SONDEVELA?
SONDEVELA no es fa responsable de les deficiències del servei del vostre proveïdor de serveis, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol tipus de navegador, així com d’aquelles derivades d’interrupcions perllongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

Tant l’accés a la website com l’ús que es pugui fer de la informació continguda és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Per tant, SONDEVELA no es responsabilitza de les conseqüències que pogués ocasionar aquest ús o accés a la informació i únicament procedirà a l’eliminació, com més aviat millor, dels continguts que poguessin generar algun tipus de dany o perjudici, sempre que així es notifiqui o tingui coneixement efectiu.

SONDEVELA no respondrà dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que s’ocasionessin al sistema informàtic de l’usuari, fitxers o documents emmagatzemats, quan tinguin origen en un virus provinent de l’ordinador de l’usuari, mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades, d’avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a SONDEVELA.

L’usuari pot deixar el vostre comentari a les nostres entrades?
SONDEVELA, mitjançant aquesta pàgina web, informa sobre novetats, serveis oferts, dades d’interès o qualsevol altra informació general relacionada amb SONDEVELA a través de diferents entrades. Aviseu a l’usuari que actualment no està habilitada l’opció per a l’usuari d’enviament de comentaris.

Interpretació del contracte
Cadascuna de les condicions recollides en aquest document s’interpretaran de manera separada i independent, per la qual cosa, si una de les clàusules fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i la resta d’estipulacions queden vigents en tota la resta.

Resolució de conflictes. Llei aplicable i jurisdicció
Aquestes Condicions Generals d’Ús es regiran per la legislació espanyola i, en especial, a la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, a més del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de la Unió Europea) ia la legislació en matèria de serveis de la societat de la informació (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic). Qualsevol controvèrsia serà resolta davant dels Tribunals de Barcelona.

Última modificació: 8 de març de 2019

Valóranos